Agora Derneği Stratejik Plan (Haziran 2019- Nisan 2021)

471

Bu belge, Agora Derneği’nin önümüzdeki 2 yıllık sürece yönelik önceliklendirilmiş çalışma alanlarının belirlenmesi, faaliyet planının oluşturulması, faaliyet planına yönelik işbirliği ve işbölümünün yapılması, bu iş bölümü doğrultusunda gerekli yetkilendirmelerin sağlanması amacıyla yönetim kurulu tarafından üyeler ve gönüllülerle birlikte hazırlanmıştır. Belirlenen alanlara yönelik stratejik hedeflere ulaşılabilmesi için dernek yönetiminin yanısıra ilgili komisyon üyeleri sorumlu ve yetkilidir.

Stratejik planda belirtilen hedeflere ulaşabilmek için derneğimizin karar ve çalışmalarının stratejik planlama çerçevesinde oluşturulması, kaynak yaratımı ve tahsis sürecinin yine önceliklendirilmiş alanlardaki faaliyetlere yönlendirilmesi, gönüllü ağının hedeflerimiz doğrultusunda ve bu alanlarda çalışan kişiler yönünde geliştirilmesi, yürütülen faaliyetlerle ilgili ölçülebilir hedeflerin belirlenmesi gerekmektedir.

Öncelikli Çalışma Alanları:

1-Mülteci hakları

2-İnsan hakları ve ifade özgürlüğü

3-Kültürel çalışmalar ve sosyal içerme

4-Toplumsal cinsiyet çalışmaları

5-Dernek kapasitesinin güçlendirilmesi

Çalışma alanlarına ilişkin stratejik hedeflerimiz:

I) Mülteci Hakları:

-Sosyal içerme, sosyal koruma ve mülteci hakları alanında çeviri yapılması ve materyal hazırlanması, bu materyal üzerinden atölye çalışmaları düzenlenmesi

-Bu alandaki haklara ilişkin izleme ve araştırma yapılması

-Lübnan ve Yunanistan’daki sivil toplum örgütleri ile kurulan işbirliğinin Ürdün’ü de içerecek biçimde genişletilmesi ve İzmir’de bulunan ilgili sivil toplum örgütlerine yaygınlaştırılması

-Bu alanda uluslararası işbirliği yaratılması yönünde çalışmalar planlanması

-Üye ve gönüllülerimizin yanısıra sanat kollektiflerine yönelik sistemli eğitimler düzenlenmesi

II) İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü:

  • İfade özgürlüğü hakkının etkin kullanımı ve bu konudaki farkındalığın arttırılması için çalışmalar düzenlenmesi
  • Topluluk temelli medya çalışmaları alanında çeviriler yapılması ve eğitimler düzenlenmesi, örnek bir topluluk temelli medya çalışması yürütülmesi için kaynak yaratılması
  • İnsan haklarına yönelik farkındalığın arttırılması yönünde atölyeler düzenlenmesi, çeviri ve araştırma yapılması, izleme ve raporlama faaliyetleri yürütülmesi
  • İnsan hakları alanında uluslararası işbirliği oluşturmaya yönelik çalışmalar düzenlenmesi

III) Kültürel Çalışmalar:

-Roberto Cimetta Foundation tarafından desteklenen “Free Space for Musicians” projesi kapsamında kurulan müzik kayıt stüdyomuzda sanatsal destek sunumuna ve atölye çalışmalarına devam edilmesi

-Sosyal içermeyi hedefleyen kültür ve sanat faaliyetleri düzenlenmesi ve bunlar için kaynak yaratılması

-Özellikle dezanatajlı grupların sanatsal üretimlerinin desteklenmesi

-Sanat kollektiflerine yönelik insan hakları, mülteci hakları ve sosyal içerme konularında atölyeler düzenlenmesi

-Video üretimi alanında da stüdyo kurulması için kaynak yaratılması ve yaratılan olanaklardan özellikle dezavantajlı grupların yararlanabilmesi için çalışmalar yapılması

 

IV) Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları:

-Kadın ve LGBTİ mültecileri baz alan cinsel sağlık-üreme sağlığı başlıklarında çalışmalar yürütülmesi

-Bu alanda çalışma yürüten sivil toplum örgütleriyle ilişki kurulması

-Sosyal kooperatifçilik, sosyal içerme ve toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında araştırma, çeviri ve atölye çalışmaları yapılması

-Toplumsal cinsiyet eşitliğinin derneğin tüm faaliyet alanlarının temel bileşeni haline getirilmesi

V) Dernek Kapasitesinin Güçlendirilmesi:

-Dernek üye ve gönüllülerine yönelik çalışma alanlarımızdaki konularda sistemli eğitim çalışmaları düzenlenmesi

-Dernek web sitesi ve sosyal medya araçlarının iyileştirilmesi ve etkinleştirilmesi, örgüt içi ve örgüt dışı iletişimin güçlendirilmesi

-Mevcut ağımızın (yerel, ulusal ve uluslararası) genişletilmesi ve yeni işbirliklerinin yaratılması

-Dernek çalışmalarının yürütülebilmesi için kaynak yaratılması

-Etik tutum belgelerinin oluşturulması (yönetişim, toplumsal cinsiyet eşitliği, çocuk hakları öncelikli olmak üzere)

-Komisyonların faaliyetlerine sağlıklı biçimde devam edebilmeleri için gerekli koşulların olanaklar ölçüsünde sağlanması

-İzleme ve değerlendirme konusunda daha etkin çalışmalar yürütülmesi

SWOT Analizi Sonuçları:

Güçlü Yanlarımız:

-Ağ kurmanın öncelikli bir alan olarak her faaliyetimizin ana eksenini oluşturması

-Nitelikli ve deneyimli insan kaynağı

-Proje üretme ve yönetme kapasitesi

Zayıf Yanlarımız:

-Teknik altyapı konusundaki yoksunluklar

-Finans kaynağı yaratılması ve faaliyetlerin sürüdürülebilirliğinin garanti altına alınması konusundaki mevcut finansal eksiklikler

-Gönüllü ağının istenen düzeyde olmaması

Fırsatlar:

-Son dönemde geliştirdiğimiz yeni uluslararası işbirlikleri

-Kültürel çalışmalar kapsamında yürüttüğümüz faaliyetlerin ürünlerinin yavaş yavaş ortaya çıkması

Tehditler:

-Finansal sürdürülebilirlik

Bu belge 22 Mayıs 2019 günü son halini almış ve yönetim kurulu tarafından kabul edilmiştir.