[:tr]Yönetişim Şeması[:]

[:tr]

Agora Derneği yönetişim şeması temel olarak yönetim kurulu organları ve
komisyonlardan (insan hakları, mülteci hakları, kültür ve sanat, kaynak
yaratma ve kapasite geliştirme) oluşmaktadır.
Yönetim kurulu 5 kişiden oluşmaktadır (başkan, başkan yardımcısı, sekreter,
sayman ve üye) ve genel kurulla belirlenmektedir. Komisyonlar iki üyenin
başvurusuyla oluşturulmaktadır, gönüllülük temelinde çalışmaktadır ve görev
paylaşımı komisyon üyeleri tarafından belirlenmektedir.
Stratejik planımız, yönetim kurulu üyeleri, komisyonlar, üye ve gönüllülerle
oluşturulmaktadır.
Komisyonlar faaliyetlerini dernek tüzüğüne uygun biçimde, yönetim kurulu
kararı ve desteğiyle hayata geçirirler.
Üye ve gönüllüler için oryantasyon, yönetim kurulu ve ilgili komisyonların
üyeleri tarafından gerçekleştirilir. Üyelerimizin kendilerini geliştirmeleri, hak
temelli faaliyet yürütme konusunda beceri ve deneyim edinmeleri kapasite
geliştirme ve kaynak yaratma komisyonunun sorumluluğundadır.
Derneğimizin temsiliyeti başkan ve başkan yardımcısı tarafından sağlanır ve
ağ geliştirme faaliyetlerinden de sorumludurlar.
Sekreter tanımlı idari işlerinin yanı sıra komisyonların desteklenmesinden ve
yönetim kurulu ile komisyonlar arasında koordinasyonun sağlanmasından ve
örgüt içi karar alma mekanizmalarının katılımcı ve demokratik biçimde
yapılandırılmasından sorumludur.
Saymanımız da tanımlı finansal yükümlülüklerinin dışında sekreterimizle
birlikte kaynak yaratma ve kapasite geliştirme komisyonunun doğal üyesidir.
Stratejik belgemizde yer alan konulardaki faaliyetlerin etkin, nitelikli, verimli,
hesap verebilir ve şeffaf biçimde ayrıca yasal mevzuata ve varsa kaynak
sağlayıcının kurullarına uyumlu biçimde hayata geçirilmesinden yönetim
kurulu ve denetim kurulu sorumludur.

[:]